CHức năng mở tại web tài khoản .

Dùng chức năng Upreset

Lưu ý : Nếu dùng chức năng Upresset vào ngày chốt top sẽ bị loại khỏi TOP