Các loại ngọc
Tỉ lệ rơi - Phân bố MAP
Ngọc Ước Nguyện 2% All Map - 5% Kanturu remain và Brrack
Ngọc Tâm Linh 3% All Map - 6% Kanturu remain và Brrack
Ngọc Sinh Mệnh 3% All Map - 6% Kanturu remain và Brrack
Ngọc Hỗn Nguyên 3% All Map - 6% Kanturu remain và Brrack
Đá Nguyên Thủy 1% Kanturu remain
Đá Tạo Hóa 2 % Kanturu remain và Brrack