Thời gian chuyển Server : 14:00 20/05/2019 - 09:00 22/05/2019
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.Link Máy chủ sát nhập qua :: Trang Chủ - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Lorencia