Do sever khi mở ra quá ít người BQT quyết định gộp sever cho các bạn

Danh sách các bạn được hỗ trợ đồ đạc và gộp :
Thời gian gộp là 19h 13/5/2019 . Các bạn hay gom đồ đạc để chuẩn bị gộp