Nội dung :

Trao TOP chủng Tộc
Tiến hành chuẩn bị gộp máy chủ
Thời gian có thể vào game được 10:00 31/12

Thân !